Gråtende baby i sengen-om Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer sine sjokkerende anbefalinger om barn og søvn

I den siste tid har søvndebatten blusset opp igjen. Med såkalte "soveguruer" på den ene siden, og mer tilknytningsorienterte aktører på den andre. Felles for partene er at de ønsker å bidra til at familier som strever med søvn skal få veiledning, hjelp og forhåpentligvis god, trygg søvn for alle parter. Men hvor er helsemyndighetene i dette? Er barn og søvn bare et tema for helsesøstre og trøtte foreldre?

Søker man opp søvnvansker eller baby+søvn på nett får man stort sett opp artikler fra ulike helsemedier, netthelsesider, mammaforum, samt en og annen blogg. Leter man litt grundigere finner man informasjon fra helseforetakene ved Helse Vest RHF og Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer. Første gang jeg fant siden tenke jeg: Yes! informasjon fra spesialisthelsetjeneste, det må jo være bra! Så feil kan man ta...

Dette kan umulig stemme!

Det var med tilnærmet sjokk jeg leste på sidene til Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer om barn og søvn, og mulige metoder for å endre et uønsket (fra foreldrenes synspunkt) søvnmønster:

Det kan være vanskelig å legge barnet i egen seng, gå ut av rommet, ikke gå inn igjen før neste morgen og bare la barnet gråte. Men det er det tiltaket som hjelper på kortest tid. Barn som er vant til å sovne andre steder, sammen med foreldrene, få mat, drikke og oppmerksomhet etter leggetid, vil protestere. I begynnelsen må foreldrene forvente kraftige protester. Dette kalles extinction burst på engelsk. Men dersom foreldrene holder seg konsekvent unna, vil barnet fort lære seg nye vaner. Allerede etter 2-3 netter vil de fleste falle til ro og sovne på egenhånd. Det kan være lurt å lage avtale med søsken, rose, evt. belønne dem for å holde ut, la de evt. sove et annet sted, og evt. informere naboer om tiltaket.

http://helse-bergen.no/pasient/diagn...n_og_sovn.aspx

Min første reaksjon var at dette kan umulig stemme, her må jeg ha misforstått noe. Men dessverre stemmer det. Det er disse rådene "desperate" foreldre vil finne om de oppsøker den nasjonale tjenesten og det man bør kunne anta er eksperter på barn og søvn. Med tanke på hva vi vet om potensielle uheldige konsekvenser/skader hos babyer som blir liggende og gråte, er rådene til kompetansesenteret i beste fall ondskapsfulle, i verste fall livsfarlige, og det sjokkerer meg at en lege i det hele tatt skriver en slik "anbefaling". Ikke minst overrasker det meg at Helse Bergen har det liggende åpent på sine nettsider, helt uten advarsler eller informasjon om hvilken aldersgruppe de mener metoden skal brukes på. Bare tanken på at foreldre til små babyer vil kunne finne denne informasjonen, og selv teste ut metoden, får meg mildt sagt til å grøsse.

Vitenskapen viser: Mye gråt alene kan være skadelig for babyer

Mamma som ikke får soveLege Kamilla Brastein har engasjert seg i temaet barn og søvn, og står bak siden sovlillebaby.com. Hun omtaler konsekvensene av å la barn ligge og gråte i artikkelen "Vitenskapen viser: Mye gråt alene kan være skadelig for babyer", kort oppsummert ser vi at:

 • Vitenskapen forteller oss at når babyer blir liggende alene og gråte, opplever de panikk og engstelse. Adrenalin og stresshormon (kortisol) flommer over i hjernen. Når hjernevev lages og samtidig blir utsatt for disse hormonene over lengre perioder, vil ikke disse nervene forbinde seg til andre nerver i hjernen og blir dermed defekte.
 • Barn som rutinemessig blir separert fra sine foreldre på en stressende måte, har unormalt høye verdier av stresshormonet kortisol, samt lavere verdier av veksthormoner.
 • Voldsomt stress tidlig i livet kan endre hjernens nervesystemer og forårsake strukturelle og funksjonelle endringer i hjernen.
 • Et studie viste at spedbarn som opplevde uavbrutte gråteepisoder, hadde 10 ganger større risiko for å utvikle ADHD som barn. Samtidig yter disse dårligere på skolen og har asosial oppførsel.
 • Stresshormonet kortisol (som oversvømmer hjernen ved intens gråt og andre stressende hendelser), ødelegger nerveforbindelsene i kritiske områder av barnets hjerne i utvikling.
 • Hvis områdene i hjernen som er ansvarlig for tilknytning og emosjonell kontroll ikke blir stimulert i oppveksten, vil de ikke utvikle seg.
 • Forskere har funnet ut at barn som blir ignorert når de gråter, ikke utvikler sunne intellektuelle og sosiale kunnskaper.
 • Barn som gråter mye (men ikke som følge av kolikk) i de første 3 levemånedene, hadde en gjennomsnittlig IQ 9 poeng lavere enn vanlig ved fem års alder. De viste også dårlig utvikling av finmotorikk.
 • Barn som gråt overdrevent mye i de første månedene, hadde større problemer med å kontrollere følelser og gjorde enda mer oppstyr ved 10 måneders alder da foreldrene prøvde å konfrontere dem.
 • Dyre- og menneskeforskning har vist at spedbarn og barn som blir separert fra sine foreldre, har ustabil temperatur, hjerteforstyrrelser og forkortet REM-søvn (den søvnen som fremmer hjerneutvikling).
 • Forlenget gråt hos spedbarn økte blodtrykket i hjernen, forhøyet stresshormoner, hindret blodet i å renne bort fra hjernen og minsket hjernens oksygeninntak.

http://www.sovlillebaby.com/forskning.htm

Med bakgrunn i dette stiller jeg meg svært uforstående til at helsepersonell gir råd om å la barnet ligge på rommet, bak lukket dør og gråte fra kveld til neste morgen, når man vet at dettekan være svært skadelig for barnets videre utvikling og liv. Gode søvnvaner kan ikke tvinges frem gjennom frykt (det barnet som er inne alene på sitt eget rom, uten å bli hørt når det gråter føler garantert frykt), man hjelper ikke et barn ved å forlate det, og ingen ting ved denne metoden kan sies å være positivt.

FNs konvensjon om barns rettigheter

FN-flaggetNorge har signert FNs konvensjon om barns rettigheter og forplikter seg dermed til å følge denne. Slik jeg ser det er rådene fra kompetansesenteret i direkte konflikt med konvensjonen, og det forundrer meg at vi i 2012 ikke klarer å ta vare på barnets beste i en problematisk situasjon, som søvnvansker uten tvil er.

3. TIL BARNETS BESTE Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

19. BESKYTTELSE MOT MISBRUK Staten skal beskytte barnet mot fysisk eller psykisk mishandling, forsømmelse eller utnyttelse fra foreldre og andre omsorgspersoner.

24. HELSE Barnet har rett til å få den best mulige medisinske behandling og hjelp til å komme seg etter sykdom. Staten skal arbeide for å redusere spedbarns- og barnedødelighet, sikre at alle barn får nødvendig legehjelp, gi god helsemessig omsorg til mødre etter fødselen, bekjempe sykdom og gi orientering og utdanning om helse og riktig ernæring. Staten skal også avskaffe helsefarlige tradisjoner, samarbeide med andre land og særlig ta hensyn til utviklingslandenes behov.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld....html?id=87582

Bryter barneloven

Norges LoverVidere bryter rådene med barnelovens §30

Barnet må ikkje bli utsett for vald eller på anna vis bli handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare. Dette gjeld òg når valden brukast som ledd i oppsedinga av barnet. Bruk av vald og skremmande eller plagsam framferd eller annan omsynslaus åtferd overfor barnet er forbode.

http://www.lovdata.no/all/tl-19810408-007-006.html

Med tanke på hva vi vet om mulige skader ved å la barn gråte alene, samt at rådene er i direkte konflikt med både barnekonvensjonen og barneloven, synes jeg det er mildt sagt overraskende at infoen fra kompetansetjenesten får stå slik den gjør. Ja, jeg er kanskje en mamma som er over gjennomsnittet opptatt av tilknytningsomsorg, men man trenger ikke være "fanatisk" for å forstå at disse rådene er det ingen som er tjent med, aller minst barna. Våre barn fortjener en trygg, forutsigbar, omsorgsfull oppvekst. Det er vi foreldre som har valgt å gi de liv, dermed står vi også til ansvar overfor dette livet. Vi skylder barna våre å ta vare på deres rettigheter, å være der for de, å si i fra når noe strider mot deres rettigheter og grunnleggende prinsipper om en trygg oppvekst. Slik jeg ser det strider rådene presentert av Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer mot nettopp barns rettigheter, barneloven, og ikke minst går de direkte i mot grunntanken om tilknytning og trygghet som en god grunnstein i et barns oppvekst.

Hva kan vi gjøre?

God søvn uten gråtSom mamma og medmenneske kan jeg ikke la dette stå uimotsagt. På bakgrunn av dette jobber jeg nå mot å få kompetansetjenesten til å endre informasjonen på sine sider, og ikke minst for at helseforetaket skal gå igjennom sine rutiner, og forhåpentligvis presentere en tryggere metode for å endre et vanskelig søvnmønster. Jeg har varslet helseforetaket, kompetansesenteret og aktuelle myndigheter, så vel som lege- og psykologforening, Helse- og omsorgskomiteen og barneombudet. Så langt har Helse- og omsorgsdepartementet svart på min henvendelse, og lagt saken over i Helse Vest RHF og kompetansesenterets hender, psykologforeningen ser på saken, og Are Helseth, medlem i Helse- og omsorgskomiteen, har varslet flere sentrale barneleger og tatt saken videre internt i politikken. Videre er Stine Sofies stiftelse varslet om innholdet på senterets sider.

Så kan vi bare håpe debatten om barn og søvn vil endre seg til å dreie seg om barnets beste, ikke foreldrenes behov for søvn på bekostning av barnets behov for nærhet og trygghet.